Förklaringar till föredragningslistan på KST

Förklaringar till föredragningslistan

Val av mötesordförande

En ordförande ska hålla ordning på mötet och berätta för alla vad som ska hända och att alla förstår det som bestäms.

Det är vanligt att styrelsen frågar någon innan mötet om man vill vara ordförande.

Då alla medlemmar i kåren ska få berätta vad de tycker under mötet är det bra om någon som inte är medlem i kåren är ordförande.

Val av sekreterare & protokolljusterare

Alla frågor som vi pratar om ska skrivas ner i ett protokoll för att de som inte är med ska veta och förstå, och för att de som är med på mötet också ska komma ihåg vad som bestämdes.

Protokollet skrivs av en sekreterare. För att protokollet ska bli riktigt tydligt så att alla förstår, ska två scouter kontrollera texten efter mötet. De kallas justerare, de kan då ändra texten så det blir rätt.Det är vanligt att både sekreterare och justerare är medlemmar i kåren.

Justering av röstlängd

För att veta vilka som var med på mötet skrivs namnen upp på en lista som kallas röstlängd.

Alla medlemmar i kåren får rösta.

Fråga om kårstämman behörigen sammankallats

Då alla scouter ska ha chansen att vara med på mötet måste vi få reda på det minst två veckor före, därför brukar man dela ut ett brev där man berättar om när och var man ska ha mötet.

Det är också bra om avdelningen pratar om vad som ska hända på mötet.

Det är styrelsen som skriver brevet och kallar till mötet.

Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår

Styrelsen berättar om vad hela kåren har gjort under året – det kallas verksamhetsberättelse. Den brukar skrivas så att man först berättar om hela kåren, exempelvis att vi haft kårläger och firat S:t Georg. Sedan skriver man om vad varje avdelning gjort på sina hajker och läger.

Resultaträkning är en enkel beskrivning på hur våra pengar har använts, hur många som har betalat medlemsavgift och hur mycket pengar det kostar köpa material och underhålla vår fina scoutstuga.

Balansräkning är en ännu enklare lista på hur mycket pengar vi har på banken

Fråga om fastställande av balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsen avseende närmast föregående verksamhetsår.

När vi fastställer balansräkningen förstår vi hur pengarna har använts och hur mycket som finns kvar och att den man har använt pengarna till det man sagt att man ska.

När vi beviljar styrelsen ansvarsfrihet så tycker vi att pengarna har använts på ett bra sätt men också att styrelsen gjort ett bra arbete med allt annat.

Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

När vi nu ska besluta om kårens vinst eller förlust så ska vi bestämma hur vi ska använda de pengar som blev över eller om vi inte har pengar, hur vi då ska göra för att kunna betala.

Det vanliga är att styrelsen lämnar ett förslag på vad som behöver göras så att alla inte ska behöva och sitta och räkna pengar.

Det är vanligt att om man får pengar över så sätter man in dom på banken eller om det saknas pengar så tar man ut dem från banken.

Behandling av motioner till kårstämman.

Nu kommer vi till det som brukar vara roligast på mötet, behandling av motioner. En motion är ’din egen åsikt i en viss fråga’ och att du vill att vi ska prata om den på kårstämman. Genom att skriva en motion måste vi prata om just den frågan.

För att alla ska få reda på vad du tycker är det bra om man skriver motionen så fort man vet datumet för kårstämman. I våra stadgar (regler) står det att motionen ska vara inlämnad minst en vecka före mötet.

Motionen ska lämnas till styrelsen som troligtvis ber dig att på mötet själv berätta vad frågan gäller.

Fastställande av medlemsavgift och budget för närmast följande verksamhetsår.

När vi fastställer medlemsavgift så bestämmer vi hur mycket pengar varje medlem ska betala till kåren. I våra stadgar (regler) står det att samtliga medlemmar ska betala medlemsavgift den avgift stämman beslutar. När vi bestämmer budget så har vi en förteckning på hur mycket pengar vi tror att vi får in och sedan ska betala ut.

Val av kårordförande och vice kårordförande.

Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen.

Det som vi scouter tillsammans bestämmer på kårstämman ska skötas av några scouter, de kallar vi kårstyrelse, det ska finnas en ordförande och en vice ordförande.

Det ska även finnas flera scouter i styrelsen så det inte blir för mycket arbete för några få. I våra stadgar står det att det ska vara minst fem scouter i styrelsen – det får vara flera.

Kårstyrelsen är också en patrull som alla andra scouter.

Val av revisorer och revisor suppleanter.

Här väljer vi några personer som ska hjälpa oss scouter att kontrollera så att alla pengar och det som styrelsen gör blir rätt.

Val av valberedning

Här väljer vi några personer som till nästa kårstämma ska fråga oss scouter om vi vill vara med i kårstyrelsen. Det är ju bra om flera olika scouter är med i styrelsen, då får ju flera lära sig vad man gör i en styrelse.

Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa.

I bland är det enklast om styrelsen själva får fråga oss scouter vilka som vill deltaga på distriktsstämman så vi brukar be styrelsen att välja delegater när det behövs. ”Vad en distriktsstämma är berättar vi inte här.”